30 12 13 14 info@okkr.dk

Handelsbetingelser

– OK Køkkenrenovering Danmark A/S

Først og fremmest tak fordi du valgte OK Køkkenrenovering. Vi ser frem til at levere dit køkken, bad eller garderobe. Vi bestræber os hver dag på, at indfri vores kunders drømme og ønsker.

Du bedes grundigt gennemlæse nedenstående handelsbetingelser for dit køb. Hvis der er spørgsmål eller uklarheder bedes du rette henvendelse til din lokale OK forhandler.

 

Nedenstående er en gennemgang af de punkter, der gør sig gældende i kunderejsen for dig som handlende med OK Køkkenrenovering, inden du står færdig med dit nye produkt.

 

Virksomhedsoplysninger:

Oplysninger om virksomheden:

OK Køkkenrenovering Danmark A/S er en dansk køkkenkæde, som har hovedkontor i Hinnerup.

Adressen er:
Samsøvej 18-22, 8382 Hinnerup.

E-mail: info@okkr.dk

CVR. 41733977

 

 1.  Anvendelse

1.1 Nærværende almindelige vilkår for OK KØKKENRENOVERING DANMARK A/S (herefter benævnt ”Ok Køkkenrenovering”) finder anvendelse på alle aftaler om levering af materiel, herunder levering af inventar og andre fysiske varer, med eller uden montage, som indgås mellem Ok Køkkenrenovering og Ok Køkkenrenoverings kunder (herefter benævnt ”kunden”).

1.2 Fravigelse af de almindelige vilkår kan alene ske med Ok Køkkenrenoverings skriftlige accept.

 

 1.  Tilbud

2.1 Tilbud afgivet af Ok Køkkenrenovering bortfalder automatisk [60] dage fra tilbudsdatoen, medmindre tilbuddet forinden er accepteret af kunden overfor Ok Køkkenrenovering eller andet fremgår af det konkrete tilbud. Afgivne tilbud kan dog til enhver tid frit tilbagekaldes eller ændres. Afgivne tilbud er først forpligtende for Ok Køkkenrenovering, når Ok Køkkenrenovering ved ordrebekræftelse har accepteret kundens ordre.

2.2 Såfremt Ok Køkkenrenoverings ordrebekræftelse afviger fra kundens angivelser ved ordreafgivelse, skal kunden gøre indsigelse herover inden 8 dage fra kundens modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Ok Køkkenrenoverings ordrebekræftelse bindende for kunden.

 

 1.  Priser

3.1 Medmindre andet er anført, er alle priser altid netto kontant inkl. moms. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser. Ændrede priser fra underleverandører samt ændringer i offentlige skatter og afgifter, toldsatser, valutakurser, fragtrater, og lignende forhold uden for Ok Køkkenrenoverings kontrol, kan medføre regulering af priserne på leveringsdagen.

3.2 Ok Køkkenrenovering forbeholder sig at fakturere kunden for ændringer, som kunden ønsker foretaget efter aftaleindgåelsen.

 

 1.  Aftalegrundlaget

4.1 De almindelige vilkår udgør sammen med Ok Køkkenrenoverings tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

4.2 Tilbudte priser, leveringstider og andre vilkår afgives med forbehold for ændringer i forhold til tilbudsmaterialet, medmindre andet tydeligt er angivet.

 

 1.  Betalingsbetingelser, renter, tilbageholdsret m.v.

5.1 Betaling skal ske i henhold til det i den af Ok Køkkenrenovering udstedte faktura anførte. Hvis intet er angivet i fakturaen, skal betaling ske senest 30 dage netto kontant. Ved betaling efter forfald er Ok Køkkenrenovering berettiget til at opkræve morarente af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.

5.2 Ok Køkkenrenovering har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser overfor kunden vedrørende den konkrete leverance eller vedrørende eventuelt andre retsforhold parterne imellem.

5.3 Undlader kunden at modtage materiel på den aftalte dag, skal betaling desuagtet erlægges, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

5.4 Kunden er ikke berettiget til at bringe Ok Køkkenrenoverings krav på betaling til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om kundens krav måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.

5.5 Hvis det er aftalt, at materiel eller en ydelse skal leveres ved flere delleverancer, og det er aftalt, at kunden skal faktureres efter levering af sidste delleverance, er Ok Køkkenrenovering dog berettiget til a conto fakturering af hidtidige delleverancer, såfremt kunden udskyder senere aftalte leveringstidspunkter.

 

 1.  Levering

6.1 Levering og eventuel montering sker på kundens adresse, medmindre andet er aftalt og angivet i ordrebekræftelsen. Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende incoterms. Er der ikke aftalt en leveringsklausul, skal levering ske ”Ex works”.

6.2 Det leverede vil blive emballeret efter bedste skøn for landtransport i Danmark. Evt. transportforsikring vil kunne ske mod tillæg. Der forbeholdes ret til godtgørelse for yderligere anvendt emballage. Ved modtagelse af returneret emballage forbeholdes ret til dækning af eventuel bortskaffelse.

6.3 Medmindre andet er aftalt skriftligt, kan Ok Køkkenrenovering efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.

6.4 Leveret materiel kan kun returneres til Ok Køkkenrenovering efter særskilt aftale med Ok Køkkenrenovering og mod beregning af et returneringsgebyr svarende til 20 % af fakturabeløbet. Leveret materiel kan under alle omstændigheder kun returneres i indtil 4 uger efter levering.

6.5 Varer, der er hjemtaget eller fremstillet individuelt på kundens foranledning, eller varer der er tilpasset individuelt efter kundens krav, tages ikke retur.

 

 1.  Montage

7.1 Er montage omfattet af aftalegrundlaget, er det kundens eget ansvar at rummet er ryddeligt og forberedt til montage, herunder at eksisterende anlæg, klinker, tapet m.v. er nedtaget samt sikre afdækning af øvrigt inventar, inden montagen påbegyndes.

7.2 Montage indebærer udpakning og montering. Montagen omfatter ikke el, VVS, murer- og/eller malerarbejde. Montøren skal under arbejdet om muligt være alene i rummet for at undgå personskade (som et krav fra forsikringsselskabet). Det er en forudsætning, at montøren har fri adgang til stedet, hvor der skal monteres.

7.3 Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af kundens bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler

det kunden at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.

7.4 Ved eventuel fejl eller mangler ved materiel, opdaget i forbindelse med montering, forbeholdes ret til senere levering.

 

 1.  Forsinkelse

8.1 Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvormed det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

8.2 Kunden er i tilfælde af væsentlig forsinkelse ikke berettiget til at hæve den med Ok Køkkenrenovering indgåede aftale, såfremt forsinkelsen skyldes arbejdskonflikter, strejker, lockout eller enhver anden omstændighed som Ok Køkkenrenovering ikke er herre over eller kunne forudse, herunder men ikke begrænset til epidemiske sygdomsudbrud, krig, logistikmangel, almindelig vareknaphed, og mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører.

8.3 Hvis Ok Køkkenrenovering ikke leverer det aftalte i rette tid, og dette skyldes uagtsomme forhold hos Ok Køkkenrenovering, skal kunden ved skriftlig meddelelse til Ok Køkkenrenovering fastsætte en sidste rimelig frist for levering og heri angive, at leveringsaftalen agtes ophævet, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering herefter ikke finder sted indenfor den angivne frist, er kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Ok Køkkenrenovering at ophæve den indgåede aftale.

8.4 Hvis kunden herefter hæver aftalen, har kunden krav på erstatning fra Ok Køkkenrenovering for de meromkostninger, der er påført kunden ved anskaffelse af tilsvarende materiel fra anden side, dog maksimalt 10 % af fakturaprisen for den del af leverancen, som er forsinket.

8.5 Såfremt kunden ikke ophæver aftalen, har kunden ikke ret til erstatning som følge af Ok Køkkenrenoverings forsinkelse, medmindre andet aftales skriftligt.

8.6 Kunden kan ikke ud over ovennævnte gøre andre misligholdelsesbeføjelser og erstatningskrav gældende overfor Ok Køkkenrenovering som følge af forsinkelse, jfr. i øvrigt pkt. 13.

 

 1.  Mangler og reklamation

9.1 Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at foretage undersøgelse heraf med henblik på konstatering af manko eller andre synlige fejl. Såfremt kunden konstaterer fejl og mangler, skal kunden, senest 8 dage efter modtagelsen, skriftligt reklamere med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

9.2 Ok Køkkenrenovering forpligter sig til inden for en periode af 2 år regnet fra leveringsdagen at afhjælpe mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale og/eller fremstilling. Sådan afhjælpning sker efter Ok Køkkenrenoverings valg ved reparation eller omlevering. Afhjælpning sker efter Ok Køkkenrenoverings eget valg enten hos kunden, hos Ok Køkkenrenovering eller på det sted, hvor materiellet/udstyret befinder sig/er installeret. Såfremt afhjælpning af manglen vil være væsentligt mere byrdefuld for Ok Køkkenrenovering, end hvad der med rimelighed kunne forudses ved aftaleindgåelse, kan kunden alene kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

9.3 Ok Køkkenrenoverings forpligtelse vedrørende en mangelfuld del er opfyldt, når Ok Køkkenrenovering har leveret en efter gældende norm tilbørligt repareret eller udskiftet del til kunden.

9.4 Reklamationer vedrørende mangelfuldt materiel skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller burde være kommet til kundens kundskab. Reklamerer kunden ikke rettidigt, fortabes retten til at gøre manglen gældende, herunder bl.a. til at kræve afhjælpning.

9.5 Hvis Ok Køkkenrenovering ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at kunden har reklameret, har kunden ret til efter forudgående skriftligt påkrav at ophæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

9.6 Hvis kunden hæver aftalen, har kunden ret til at kræve erstatning af Ok Køkkenrenovering for de meromkostninger, der er påført kunden ved anskaffelse af tilsvarende materiel fra anden side, dog maksimalt 10 % af fakturaprisen for den del af leverancen, der er mangelfuld.

9.7 Såfremt kunden ikke hæver aftalen, har kunden ikke – medmindre andet er aftalt – ret til erstatning i anledning af den mangelfulde leverance.

9.8 Ok Køkkenrenovering har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at afhjælpe udover det ovenfor anførte, jfr. i øvrigt pkt. 13.

 

 1.  Ejendomsforbehold

10.1 Alt materiel, som leveres af Ok Køkkenrenovering, forbliver Ok Køkkenrenoverings ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancen, herunder alle renter og omkostninger, er erlagt fuldt ud.

10.2 Konstruktionsprøver, værktøjer og tegninger samt ophavs- og designrettigheder hertil er – uanset om kunden helt eller delvist har betalt for fremstilling heraf – Ok Køkkenrenoverings ejendom, og må ikke overdrages til tredjemand eller udnyttes uden Ok Køkkenrenoverings forudgående skriftlige samtykke. Udleveret materiale må alene anvendes af kunden med henblik på indgåelse af aftale med Ok Køkkenrenovering. Enhver brug af materialet til andet formål er uberettiget.

 

 1.  Ansvarsperiode

11.1 Mangler ved reparationsarbejder skal gøres gældende af kunden senest 6 måneder efter færdiggørelsen af arbejdet, idet kundens mangelbeføjelser automatisk bortfalder ved udløb af 6-måneders perioden.

11.2 Mangler ved materiel leveret af Ok Køkkenrenovering skal gøres gældende af kunden senest 2 år efter leveringen eller montagen, idet kundens mangelbeføjelser automatisk bortfalder herefter. Ok Køkkenrenovering er ikke ansvarlig for mangler, som gøres gældende udløbet af efter denne frist.

 

 1.  Foranstaltninger ved risiko for skade

12.1 Såfremt mangelfuld levering af materiel i henhold til pkt. 9 på grund af risiko for skade kræver umiddelbare foranstaltninger, er kunden forpligtet til at foretage sådanne foranstaltninger, som kræves for at forhindre eller begrænse skaden, medmindre Ok Køkkenrenovering selv umiddelbart kan foretage dette. Kunden har krav på godtgørelse fra Ok Køkkenrenovering for de nødvendige omkostninger, som foranstaltningerne har medført.

 

 1.  Generelle ansvarsbegrænsninger, regres, bevisbyrde m.v.

13.1 Ok Køkkenrenoverings ansvar omfatter i intet tilfælde mangler eller skader, som er forårsaget af urigtig anvendelse af materiel leveret af Ok Køkkenrenovering eller kundens eget udstyr samt urigtige eller manglende foranstaltninger, jfr. pkt. 12.

13.2 Ok Køkkenrenovering er ikke ansvarlig for mangler eller skader, herunder vedrørende det leveredes udformning, konstruktion, stabilitet og/eller holdbarhed, i det omfang det til kunden leverede materiel er i overensstemmelse med en af Ok Køkkenrenovering fremstillet skitse, model eller beskrivelse, som er godkendt af kunden.

13.3 Ok Køkkenrenovering er ikke ansvarlig for kundens tab som følge af forsinkelse med og/eller mangler ved leverancer af materiel udover, hvad der udtrykkeligt måtte følge af parternes aftale eller af nærværende vilkår. Ok Køkkenrenovering er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre følgeskader, indirekte tab og økonomiske konsekvenstab hos kunden. De nævnte begrænsninger i Ok Køkkenrenoverings ansvar gælder ikke, hvis Ok Køkkenrenovering har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13.4 I det omfang Ok Køkkenrenovering pålægges ansvar overfor tredjemand for en skade forårsaget i forbindelse med opfyldelsen af parternes aftale, er kunden forpligtet til at holde Ok Køkkenrenovering skadesløs i samme udstrækning, som Ok Køkkenrenoverings ansvar er begrænset i henhold til nærværende almindelige vilkår. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Ok Køkkenrenovering eller kunden om erstatning for skade eller tab, som angivet i dette punkt, skal den anden part straks underrettes om dette.

13.5 Kunden har bevisbyrden for, at eventuelle mangler eller skader kan henføres til handlinger eller forsømmelser fra Ok Køkkenrenoverings side.

 

 1.  Tvister og lovvalg

14.1 Alle retsspørgsmål, som måtte opstå i anledning af disse vilkår, aftalen mellem parterne og/eller eventuelle underliggende leverancer, skal bedømmes efter dansk ret.

 

Der tages forbehold for ændringer eller trykfejl.

Jeg vil gerne kontaktes